• TSRP-APSRC
  • TSRP-APSRC
  • TSRP-APSRC
  • TSRP-APSRC
  • TSRP-APSRC
  • TSRP-APSRC

Symposium Organizing Committee

D. K. Palit (Chairman)T. K. Ghanty
P. D. Naik (Convener)H. N. Ghosh
A. C. Bhasikuttan (Convener)A. Kumar
S. Dutta Choudhury (Secretary)M. M. Kumar
S. Sen Gupta (Secretary)V. Kumar
H. P. Upadhyaya (Treasurer)M. Kumbhakar
A. K. Singh (Treasurer)C. Mazumdar
S. AdhikariJ. Mohanty
T. BandopadhyayD. B. Naik
A. BarikS. Nath
N. ChoudhuryH. Pal
A. DasC. N. Patra
G. R. DeyK. I. Priyadarsini
S. DhanyaM. C. Rath
A. DuttaS. Wategaonkar

Existing UserEmail :
Password :